Kominíci Police nad Metují

REVIZE SPALINOVÝCH CEST

Společenstvo kominíků ČR Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a je současně revizním technikem spalinových cest a provádí se:

U novostaveb předcházejte častým závadám konzultací a kvalifikovaným návrhem a výpočtem spalinové cesty, který Vám zpracujeme zdarma před zahájením stavby. Při návrhu spalinové cesty, kdy je třeba brát v úvahu typ a jmenovitý tepelný výkon spotřebiče, průměr a výšku komína, používáme nejnovější výpočtové programy.

Vyhláška 34/2016 Sb. uvádí způsob revize (příloha 1 vyhlášky 34/2016 Sb.), vzor revizní zprávy (příloha 4 vyhlášky 34/2016 Sb.), jiné provedení není při kolaudaci a kontrolách akceptováno stavebními úřady a orgány státního požárního dozoru.

Pokud oprávněná osoba při čištění, kontrole nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru (§ 46 zákona 133/1985 Sb.).

Cena revizí

Cena se pohybuje v rozmezí  950 - 1950,- Kč za revizní zprávu, a je vždy smluvní.

Objednávky kominických prací

Kancelář - 774 022 126

Základní normy k posuzování spalinových cest

Související dokumenty

  • Ing. Matěj Brát  IČ 66303010
  • Jiří Škraněk  IČ 75371073
  • Tomáš Nosek  IČ 76017338
  • Martin Pohl  IČ 70822263
  • Dan Kubík  IČ 08700401

Copyright © 2020 KOMINÍCI Police nad Metují, kominicipolice@gmail.com, telefon 774 022 126